Recht op pensioen . nu!

Voordat Recht op pensioen . nu! haar werk doet informeren wij u graag over onze werkwijze, wat u van ons mag verwachten en met welke kosten u te maken krijgt. Voor de duidelijkheid hebben wij onze werkwijze verdeeld in trajecten.

 

 

Voordat Recht op pensioen . nu! haar werk doet informeren wij u graag over onze werkwijze, wat u van ons mag verwachten en met welke kosten u te maken krijgt. Voor de duidelijkheid hebben wij onze werkwijze verdeeld in trajecten.

 

Trajecten:

 

1.      informatie

 

2.      Entreetraject

 

3.      Vervolg-traject, een rechtszaak of bemiddeling

 

4.      Incasso

 

 

1.      Informatie

 

Voordat Recht op pensioen . nu! haar werk gaat doen, informeert zij de klant eerst over wat deze mag verwachten en welke kosten dat met zich zal mee brengen. Verder schat Recht op pensioen . nu! in of het financieel gezien verstandig is om een beroep te doen op verrekening van pensioen. In beginsel geldt pensioenverrekening alleen in de gevallen dat partijen getrouwd zijn geweest in gemeenschap van goederen of wanneer een verrekenplicht is opgenomen in huwelijksvoorwaarden.

Daarom zal Recht op pensioen . nu! vragen naar de datum van huwelijk en echtscheiding te vragen en, indien er sprake is van huwelijksvoorwaarden, om een kopie daarvan. Het maakt het gemakkelijker als de klant ook nog de beschikking heeft over een contantewaardeberekening per de scheidingsdatum, maar als die er niet is kan ook volstaan worden met een opgave van de duur van het dienstverband, naam werkgever en een schatting van het salaris dat genoten werd toen het huwelijk strandde. Ook de voor huwelijkssluiting opgebouwde rechten vallen onder de verrekening.

Als destijds een convenant is getekend, helpt dat Recht op pensioen . nu! ook verder, zodat daarvan eveneens kopie gevraagd wordt.

Let wel. Indien u al deze documentatie niet (meer) in uw bezit heeft, laat u dan niet afschrikken, want Recht op pensioen . nu! beschikt over kanalen om gegevens te achterhalen.

Wil de klant op basis van het oordeel van Recht op pensioen . nu! doorgaan met het traject, dan geeft de klant opdracht tot het entreetraject.

 

2.      Het entreetraject

 

Dit bestaat uit een aantal onderdelen. Een nauwkeuriger inschatting van de mogelijke pensioenclaim. Het opstellen van twee brieven die in een afgesproken periode na elkaar aan de verrekeningsplichtige partij worden verzonden. In die brieven wordt de verrekeningsplichtige partij gevraagd opgave te doen van de contante waarde van het pensioen per scheidingdatum, verhoogd met de sedertdien door het pensioenfonds/pensioenverzekeraar toegepaste indexeringen, aan de hand waarvan een berekening kan worden gemaakt. Indien dit bedrag vaststaat, wordt de wijze van betaling schriftelijk vastgelegd. Recht op pensioen . nu! biedt aan als postadres te fungeren in deze pensioenkwestie.

 

Het entreetraject heeft een vaste prijs van € 250 die vooraf betaald moet worden.

 


3.      Vervolgtraject

 

Leidt het entreetraject niet tot het gewenste resultaat, dan kan worden gekozen voor een procedure. Doel is om de pensioengerechtigde partij te bewegen tot een betalingsregeling in de minne via mediation of door middel van een vonnis van de rechter.

 

De kosten van dit traject zijn € 1750 inclusief kosten en omzetbelasting bedragen, exclusief griffiekosten en reiskosten. Deze kosten zijn voor de partij, die aanspraak maakt op verrekening, fiscaal aftrekbaar. Door Recht op pensioen . nu! wordt nagegaan of de klant wellicht in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp (toegevoegd advocaat) en als dat het geval is, wordt de aanvraag begeleid.

 

4.      Incasso

 

Is er een afspraak gemaakt over het te betalen pensioen en de betaaltermijnen dan kan Recht op pensioen . nu! de incasso van dit pensioen verzorgen. Ontvangt Recht op pensioen . nu! Na het verlopen van een betalingstermijn van vijf dagen geen bericht dat betaald is, start Recht op pensioen . nu! een incassoprocedure op waarbij getracht zal worden de kosten op de partij, die tot pensioenverrekening verplicht is, te verhalen.

 

Voor de incasso en de garantiebetaling vraagt Recht op pensioen . nu! 15 procent van het pensioen met een minimum van € 150 en een maximum van 500 euro over een periode van één jaar.